logo

Tour Plans

West Bengal

Sunderban National Park & Biosphere Reserve

Savage Heaven

One Night & Two Days

Sajnekhali (WT), Sudhanyakhali (WT), Pakhiralay (NH), Banabibibharali, Peerkhali, Gajikhali, Na-baki, Panchmukhali, Do-Baki (WT), Mohona, Jhorkhali (WT).

Two Nights & Three Days

Sajnekhali (WT), Sudhanyakhali (WT), Pakhiralay (NH), Banabibibharali, Peerkhali, Gajikhali, Na-baki, Panchmukhali, Do-Baki (WT), Mohona, Jhorkhali (WT), Deulbharani, Netidhopani (WT), Koikhali (NH), Jharkhali (WT). 
OR
Sajnekhali (WT), Sudhanyakhali (WT), Pakhiralay (NH), Banabibibharali, Peerkhali, Gajikhali, Na-baki, Panchmukhali, Do-Baki (WT), Mohona, Jhorkhali (WT), Burir Dabri (WT).

Three Nights & Four Days

Sajnekhali (WT), Sudhanyakhali (WT), Pakhiralay (NH), Banabibibharali, Peerkhali, Gajikhali, Na-baki, Panchmukhali, Do-Baki (WT), Mohona, Jhorkhali (WT), Deulbharani, Netidhopani (WT), Bonny Camp, Kasash Camp, Kalash Beach,
OR
Jhorkhali (WT), Koikhali (NH), Bonny Camp(WT), Kasash Camp(WT), Kalash Beach, Luthiyan Island(WT), Bhogotpur Kumir Prokolpo, Namkhana, Bokkhali, Gangasagar (Kopil Munir Asram).

Four Nights & Five Days

Sajnekhali (WT), Sudhanyakhali (WT), Pakhiralay (NH), Banabibibharali, Peerkhali, Gajikhali, Na-baki, Panchmukhali, Do-Baki (WT), Mohona, Jhorkhali (WT), Deulbharani, Netidhopani (WT), Bonny Camp(WT), Kasash Camp(WT), Kalash Beach, Jhorkhali (WT), Koikhali (NH), Luthiyan Island(WT), Bhogotpur Kumir Prokolpo, Namkhana, Bokkhali, Gangasagar (Kopil Munir Asram).

Five Nights & Six Days

Sajnekhali (WT), Sudhanyakhali (WT), Pakhiralay (NH), Banabibibharali, Peerkhali, Gajikhali, Na-baki, Panchmukhali, Do-Baki (WT), Mohona, Jhorkhali (WT), Deulbharani, Netidhopani (WT), Bonny Camp(WT), Kasash Camp(WT), Kalash Beach, Jhorkhali (WT), Koikhali (NH), Luthiyan Island(WT), Bhogotpur Kumir Prokolpo, Namkhana, Bokkhali, Gangasagar (Kopil Munir Asram),Burir Dabri (WT), Jheela Forest, Dutta Forest(WT), Kyana Forest, Kalir Char, Bangladesh Border.

 
Share |